Składanie wniosku

FORMULARZ ZGŁASZANIA WNIOSKÓW W RAMACH
DOLNOŚLĄSKEIGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - „AKTYWNY DOLNY ŚLĄSK”

Zasady składania wniosków regulowane są przez REGULAMIN DOLSNOŚLĄSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO będącego załącznikiem do Uchwały nr 1667/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. oraz przez Uchwałę nr L/1772/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r.

Formularz dodawania projektu możesz zapisać klikając przycisk „Zapisz i przejdź dalej” na samym dole strony.

Po kliknięciu przycisku „Zapisz i przejdź dalej” wyślemy na adres e-mail wskazany na formularzu, wiadomość z odnośnikiem do ostatniej zapisanej przez Ciebie wersji projektu.

LISTA POPARCIA
Dodaj plik z listą poparcia

Dodaj plik z listą poparcia

Dodaj plik z listą poparcia

Dodaj plik z listą poparcia

Dodaj plik z listą poparcia

Dodaj plik z listą poparcia

Dodaj plik z listą poparcia

Dodaj plik z listą poparcia

Dodaj plik z listą poparcia

Dodaj plik z listą poparcia

* Dane obowiązkowe
1. DANE ZGŁASZAJĄCEGO WNIOSEK
2. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Wybierz subregion:

3. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU *

Maksymalnie 1000 znaków.

4. OPIS PROJEKTU I KONIECZNYCH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z RELIZACJĄ ZADANIA *

Maksymalnie 2000 znaków.

5. SZACUNKOWY KOSZT


 1. Wykonawca Twojego pomysłu zostanie wyłoniony na drodze konkursu o wsparcie zadania publicznego.
  Jeśli Twoja organizacja planuje być jednym z oferentów, pamiętaj o zaplanowaniu FINANSOWEGO WKŁADU WŁASNEGO.
 2. Koszty promocji zadania finansowane z dotacji nie mogą wynosić więcej niż 15% całkowitej kwoty dotacji.
 3. Koszty administracyjne przy realizacji zadania pokryte z dotacji nie mogą wynosić więcej niż 10% całkowitej dotacji.
Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji
(w zł)
Finansowanie
z innych źródeł (w zł)
Koszty całkowite
(w zł)
1
2
3
4
5
6

Uwaga!
Suma kosztów z dotacji w tabeli "Koszty zakupu niskocennych środków trwałych" nie może przekroczyć 30% całkowitej wartości dotacji.
Całkowitą wartość dotacji znajdziesz na samym dole formularza w polu "Kwota dotacji".

O wartości niższej niż 10 000 zł. Finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 30% jej całkowitej wysokości.

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji
(w zł)
Finansowanie
z innych źródeł (w zł)
Koszty całkowite
(w zł)
1
2
3
4
5
6

Uwaga!
Suma kosztów z dotacji w tabeli "Koszty promocji" nie może przekroczyć 15% całkowitej wartości dotacji.
Całkowitą wartość dotacji znajdziesz na samym dole formularza w polu "Kwota dotacji".

Finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 15% jej całej wysokości.

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji
(w zł)
Finansowanie
z innych źródeł (w zł)
Koszty całkowite
(w zł)
1
2
3
4
5
6

Uwaga!
Suma kosztów z dotacji w tabeli "Koszty administracyjne" nie może przekroczyć 10% całkowitej wartości dotacji.
Całkowitą wartość dotacji znajdziesz na samym dole formularza w polu "Kwota dotacji".

Finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 10% jej całej wysokości.

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji
(w zł)
Finansowanie
z innych źródeł (w zł)
Koszty całkowite
(w zł)
1
2
3
4
5
6

Poniższe kwoty wyliczane są automatycznie:

Uwaga!
Maksymalna suma kosztów dotacji nie może przekraczać 20 tys zł.

6. OŚWIADCZENIA *

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 2. Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji procesu naboru wniosków i wyłonienia w drodze głosowania najlepszych projektów w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – „Aktywny Dolny Śląsk” na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (np. w celu archiwizacji);
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia naboru wniosków i wyłonienia najlepszych projektów w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – „Aktywny Dolny Śląsk”, tym samym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do podania danych osobowych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości złożenia przez Panią/Pana wniosku projektu.